Regels en beleid

Huishoudelijk reglement

 

Het bestuur heeft een huishoudelijk reglement opgesteld. TIOS bestaat al meer dan 50 jaar en het gaat allemaal goed, dus kunt u zich afvragen is dit nu echt nodig? Ja, vindt het bestuur. Het benoemen van de gedrag- en huisregels geeft een stuk duidelijkheid zowel voor het bestuur als voor de leiding. Indien u het huishoudelijk reglement wilt inzien kunt u deze opvragen bij de secretaris.

 

Normen en waarden

 

Ook in de dagelijkse omgang met elkaar houden wij ons aan een aantal spelregels. Onderstaande gedragscode is opgenomen in het huishoudelijk reglement.

 

Tijdens alle activiteiten die door TIOS worden georganiseerd of waaraan door TIOS met een of meer leden wordt deelgenomen:

 

  • Een lid dient zich tegenover de medeleden, bestuursleden, docenten en andere deelnemers, juryleden, (bonds)officials, eigenaren c.q. beheerders van de sport accommodatie en het publiek beleefd te gedragen.
  • Een lid dient zich te onthouden van grof taalgebruik, agressief gedrag, discriminerend gedrag, het beschadigen van goederen en het verstoren van de betreffende activiteit.
  • Het is een lid niet toegestaan kleding of andere voorwerpen te dragen c.q. mee te nemen, die de goede naam van TIOS kunnen berokkenen.
  • Een lid dient wanneer hij of zij door 1 of meer anderen bedreigd, belaagd of anderszins onheus bejegend wordt, dit zo spoedig mogelijk te melden aan een docent, bestuurslid of (bonds)official.

 

Algemene Privacy Statement

 

Deze website wordt beheerd door TIOS Limmen. Als u deze website bezoek, kan de vereniging gegevens van u verwerken. Dit gaat om gegevens die u invult bij bv inschrijfformulier, een mail die u verstuur via de site etc. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de vereniging uw privacy, o.a. door naleven van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode en Gedragsregels, zoals deze in door de vereniging zijn opgesteld. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde gedragscode, uw persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

 

Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, de middelen die worden gebruikt om informatie te delen, het gebruik van foto’s en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, die via deze website via links kunnen worden bezocht.

 

Indien u het Privacy Statement wilt inzien, kunt u deze opvragen bij de secretaris.